Historie obce

Rekreační ves Blatce se nachází v Konrádovském dole, asi 20 km (vz.č.) od České Lípy směrem na Mšeno, 6 km od Dubé. Blatce jsou připomínány na počátku 15. století, kdy patřily k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto, později se začalo zdrobňovat na Blatce.

K obci Blatce patří i Blatečky, které mají společnou historii i jazykový základ a vývoj. V Blatečkách najdeme několik dobře zachovalých stavení, například domy č. p. 12 a 13. Blatečky jsou také východištěm do sousedních údolí s horolezeckými pískovcovými terény – Pohádkový důl, Kraví rokle či Itálie. Západně nad silnicí je skupina skal zvaná Sněhurka a sedm trpaslíků. Jde o staré české osady.

Historie Blatců byla v minulosti silně ovlivněna několikasetletou přítomností německého obyvatelstva, následkem jeho vysídlení po 2. světové válce byl nejen úbytek obyvatelstva, ale také přetržení kulturních souvislostí. Ještě začátkem tohoto století užívalo německé obyvatelstvo pomístního jména Tschihadel. Názvy obcí z mapy z roku 1932 dokazují, že jména byla poněmčená, ale původem česká.

Německé názvy obcí

  • Beškov – Beschkaben
  • Blatce – Gr. Blatzen
  • Blatečky – Kl. Blatzen
  • Houska – Hauska
  • Konrádov – Konradsthal
  • Tubož – Dubus

Vývoj počtu obyvatelstva

Počet obyvatel 1869 – 2001

Počet obyvatel 1994 – 2006

Průměrný věk obyvatel 1994 – 2004

Nějvíce obyvatel měly obce okolo Blatců v roce 1869, od této doby pozvolně počet obyvatel klesá, přičemž výraznější pokles přišel až s obdobím 2. světové války a s následným vysídlením německého obyvatelstva. Od této doby počet obyvatel stále klesá, především v důsledku špatné dopravní dostupnosti, nelze ani očekávat výrazný nárůst. Důvodem je především skutečnost, že chalupy, které byly před 2.světovou válkou obydlené obyvatelstvem nahlášeným k trvalému pobytu, jsou nyní ve velké míře užívané k rekreačním účelům.

Trend úbytku obyvatelstva, který trval téměř nepřetržitě od konce 2. světové války, se zastavil na začátku 21. století. K obratu dochází vlivem migrace obyvatelstva, kdy počet přistěhovalých převyšuje počet vystěhovalých, detailně tento stav znázorňuje rok 2006 v následující tabulce.

Vývoj počtu domů v letech 1869 – 2007

Mapy z roku 1843.