Info 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název subjektu:

Obec Blatce

2. Důvod a způsob založení:

Obec Blatce vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:

Starostka: Gabriela Rampouchová

Místostarostka: Marcela Štráchalová

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Houska 79
47201 Blatce

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Houska 79
47201 Blatce

4.3 Úřední hodiny

Pátek: 18:00 – 20:00

4.4 Telefonní čísla:

+420 487 876 268, +420 728 020 444 , +420 777 138 995

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.blatce.cz

4.7 Elektronická podatelna

podatelna@blatce.cz
Pravidla pro provoz elektronické podatelny jsou součástí tohoto dokumentu.

4.8 Další elektronické adresy

starostka: rampouchova@blatce.cz

místostarostka: strachalova@blatce.cz
účetní: ucetni@blatce.cz

5. Bankovní spojení

Banka: ČS,a s.
Číslo účtu: 0900973369/0800 – (CZ92 0800 0000 0009 0097 3369, GIBACZPX)

Banka: ČNB
Číslo účtu: 94-218421/0710 – (CZ14 0710 0000 9400 0021 8421, CNBACZPP)

6. IČ: 00673099

7. DIČ: CZ00673099

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ÚŘEDNÍ DESKA
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

8.2 Rozpočet a závěrečný účet

Výkaz pro hodnocení plnění k  31.10.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 – 1.část

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 – 2.část

Výkaz pro hodnocení plnění k 31.10.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu rok 2020 – 1.část

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu rok 2020 – 2.část

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu rok 2020 – 3.část

Výkaz pro hodnocení plnění k 31.10.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.2018                                                                                  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 -1.část                                                                Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 -2.část                                                                      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 -3.část

Výkaz pro hodnocení plnění k 31.10.2017 vykaz_10_2017

Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.2016 vykaz_12_2016

Rozpočtové změny rok 2023

rozpočtové opatření č. 6-2023

rozpočtové opatření č. 5-2023

rozpočtové opatření č. 4-2023

rozpočtové opatření č. 3-2023

rozpočtové opatření č. 2-2023

rozpočtové opatření č. 1-2023

Rozpočtové změny rok 2022

rozpočtové opatření č. 6-2022

rozpočtové opatření č. 5-2022

rozpočtové opatření č. 4-2022

rozpočtové opatření č. 3-2022

Rozpočtového opatření 2-2022

rozpočtové opatření č. 1-2022

Rozpočtové změny rok 2021

rozpočtové opatření č.6-2021

Rozpočtové opatření č.5-2021

rozpočtové opatření č. 4-2021

rozpočtové opatření č. 3-2021

rozpočtové opatření č. 2-2021

rozpočtové opatření č. 1-2021

Rozpočtové změny rok 2020

rozpočtové opatření č. 6-2020

Rozpočtové opatření č. 5-2020

Rozpočtové opatření č.4-2020

Rozpočtové opatření č. 3-2020

Rozpočtové opatření č.2-2020

Rozpočtové opatření č.1 – 2020

Rozpočtové změny rok 2019

Rozpočtové opatření č.6-2019

Rozpočtové opatření č. 5-2019

Rozpočtové opatření č.4 -2019

Rozpočtové opatření č. 3-2019

Rozpočtové změny – č.2_-2019

rozpočtové opatření č. 1-2019

Rozpočtové změny rok 2018

Rozpočtové opatření č. 5 – 31.12.2018

Rozpočtové opatření č.4 – rok 2018

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 2 – 2018

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 1 -2018

Rozpočtové změny rok 2017

Rozpočtové_opatření_c.4

Rozpoctova_opatreni č.3

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové změny -rozpočtové opatření .1

ROZPOČTY –

ROZPOČET 2023

ROZPOČET 2022

ROZPOČET 2021

ROZPOČET 2020

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2018

ROZPOČET 2017
ROZPOČET 2016
ROZPOČET 2015
ROZPOČET 2014
ROZPOČET 2013
ROZPOČET 2012
ROZPOČET 2011
ROZPOČET 2010

Závěrečný účet za rok 2022

Závěrečný účet rok 2021

Závěrečný účet 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019 – 1.část    ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019 – 2.část

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 – 1. ČÁST   ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 – 2. ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2009

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2022 – 2022

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2021 –2021

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2020 – 2020 – 1 , 2020 – 2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2019 – 2019 – 1 , 2019 – 2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2018 – 2018 – 1 , 2018 – 2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2017 – 1 , 2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2016 – 1, 2
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2015
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2014
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2013 – 1, 2, 3, 4
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2012
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2011
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2010

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.

Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází na křižovatce před budovou obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu,
 • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu,
 • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.Obecní úřad Bezděz veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací:

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů …………..zdarma
informace podaná na základě zveřejnění (internetové stránky, úřední deska) ……zdarma
informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy ………………..zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

poštovní služby dle sazebníku České pošty a. s.
stránka A/4 (jednostranně) 3,00 Kč
stránka A/4 (oboustranně) 4,50 Kč
CD (náhrada poskytnutého materiálu) 30,- Kč

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 100,- Kč za každou, i započatou, půlhodinu vyhledávání.

Forma úhrady za poskytnutí informací – hotově na Obecním úřadu nebo převodem na bankovní účet Obce viz. bod. 5 Bankovní spojení, do poznámek uveďte 106/1999.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

25.1.24 – poskytnutí informace 106-1999

PRAVIDLA PRO PROVOZ ELEKTRONICKÉ PODATELNY

1. Elektronická adresa podatelny

1.1 Adredsa elektronické podatelny: podatelna@blatce.cz.

1.2 Elektronická adresa byla zřízena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

2.1 Adresa:
Blatce, Houska 79
47201 Dubá

2.2 Úřední hodiny pro příjem zpráv:
Pátek: 18:00 – 20:00

2.3 Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích:

– CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
– FlashDisk USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 a kompatibilní

3. Požadavky na formát datových zpráv

3.1 Datové zprávy jsou přijímány ve standardních formátech:

 • Primárně (doporučeno): *.PDF (formát Acrobat Reader® PDF-A2 opatřený zaručeným elektronickým podpisem)
 • Sekundárně: *.PDF, *.RTF, *.DOC(x), *.XLS(x), *.TXT (prostý text CP852, 1250), *.JPG; *.GIF, *.BMP; *.TIF, *.ZIP

3.2 Ostatní formáty není elektronická podatelna schopna přijmout.

4. Postup při vyřizování přijatých datových zpráv

4.1 Pracovník podatelny přijme datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (PostSignum, ICA, eldentity), který je jednoznačně spojen s podepisující se osobou a byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které zajistí jakoukoliv následnou neměnnost dat.

Tato datová zpráva bude podepsána elektronickým podpisem a bude odeslána nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni přijetí.

4.2 Pracovník podatelny zapíše datovou zprávu do spisové služby a v zákonné lhůtě dané podání vyřídí.

5. Odmítnutí škodlivých datových zpráv

5.1 Bezpečnostní systém úřadu automaticky blokuje nežádoucí příchozí i odchozí e-maily s přílohou, které obsahují veškeré samospustitelné a nebezpečené soubory. (*.EXE; *.COM; *.BAT; *.BIN; *.CMD; *.HTA; *.HTT, *.CHM; *. INF; *.INS; *.ISP; *.JS; *.JSE; *.LNK; *.MSI; *.MSP; *.OCX; *.PIF; *.SCF; *.SCR; *.SCT; *.URL; *.VB; *.VBA; *.VBE; *.VBS; *.VXD; *.WSC; *.WSF; *.WSH)

5.2 Datové zprávy, které obsahují škodlivý software nebudou zpracovány.

5.3 Pokud povaha věci umožní odesílatele informovat o škodlivém formátu datové zprávy, pracovník podatelny odešle odesílateli informativní e-mail ve znění:

“Vámi odeslaná datová zpráva obsahovala škodlivý software a nebyla naši podatelnou zpracována. V případě potíží nás kontaktujte písemnou formou.”

6. Odmítnutí nevyhovujících zpráv

6.1 Datové zprávy, které nejsou v souladu s těmito pravidly pro provoz elektronické podatelny, nebudou zpracovány.

6.2 Pracovník podatelny informuje o této skutečnosti odesílatele zprávou ve formátu:

Vámi odeslaná datová zprava nebyla odeslána v souladu s Pravidly pro provoz Elektronické podatelny Obecního úřadu. Vasi zprávu jsme vyřadili ze zpracování. Před dalším podáním se prosím podrobně seznamte s pravidly na adrese http://www.ouskalka.cz/elektronicka-podatelna nebo nás kontaktujte telefonicky.

7. Seznam oprávněných osob s kvalifikovaným certifikátem

Jindřiška Gabrielová Peprná
Kateřina Wolfová

8.Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

8.1 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

8.2 Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

 • Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

8.3 Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.

 • Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

8.4 Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

9. Vyřizování dotazů ohledně elektronické podatelny

9.1 Veškeré dorazy týkající se elektronické podatelny úřadu můžete směřovat na e-mail prochazkova@ouskalka.cz nebo na telefon 487 873 667.

9.2 V případě problémů s odesláním datové zprávy na elektronickou adresu úřadu nás informujte.

10. Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách